preloader
Sold out

Teranuvo NASA Titanium Mug

$199.00

已售完

截止訂購及入數日期 : 2023年2月19日
到貨時間 : 約為確認訂單後的 21 – 28 天 (此為大約時間)

又有抵玩Titanium Mug 推介畀大家喇⛏⛏ Teraruvo NASA Titanium Mag🚀🚀
450ml 標準露營容量🥤 Single Wall 夠輕身,而且仲有埋NASA 字樣響杯身絕對係型仔嘅😎 另外仲有埋杯蓋呀! 埋單$199 咁抵買返隻用下喇🍻
描述

DETAILS
450ml
Titanium

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 21 – 28 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

購物車